ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Volume 9, Number 4 / 1955, Pages 213 – 276

Výsledky farmaceutické výroby v pětiletce a j e j í vývoj v budoucnosti 213 220
S. Marek
Elchemografický výzkum pasivity a korose kovů 220 227
V. Čupr
Rozpustnosť trifluórchlóretylénu v niektorých organických rozpúšťadlách 227 231
M. Lazár
0,0-dialkyl-S-[3-chlórbuten-(2)-yl-(l)]ditiofosfáty 232 240
V. Tichý
Príspevok k polarografickému stanoveniu bizmutu viazaného na tanín 241 243
V. Mansfeld and Z. Bárta
Príspevok k stanoveniu hemicelulóz 243 254
M. Jambrich, A. Pikier, and A. Bajzová
O halogenácii lignínu 254 262
J. Polčin
Metabolism karcinogenních uhlovodíku 263 276
O. Pihar

Wednesday, June 19, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers