ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Volume 9, Number 5 / 1955, Pages 277 – 338

Polarografické štúdium redukcie molybdátových iónov v roztoku kyseli­ny sírovej za prítomnosti peroxydu vodíka 277 282
J . Beneš
Príspevok k polarografii molybdénu 283 287
J . Beneš
Syntéza niektorých derivátov alkaloidov VI 287 290
L . Dúbravková, I.Ježo, P. Šefčovič, and Z. Votický
Príprava a insekticídna účinnosť niektorých esterov kyse­liny tiofosforecnej a ditiofosforečnej 290 295
L. Drábek and V. Tichý
Progresívne predčerovanie pri zdokonalenom spôsobe epurácie repnej šťavy. Poloprevádzkové pokusy 296 305
V. Tibenský
Využitie termochromických vlastností Ag2[HgJ4] na zviditeľnenie ultrazvuku 306 309
J. Tölgyessy and P. Kovács
Zdokonalený elektronkový časový spínač na automatický odber destilátu 310 316
Š. Plškо
Použitie rontgenových difrakčných metód na určenie kryštálovej štruk­túry látok 317 338
F. Hanic

Monday, June 17, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers