ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: He Liu

Optical spectroscopy and nonlinearity of doxepin-loaded copper oxide nanoparticles 3779 3790
Jun Yang, Jian-He Liu, Ke-Wei Fang, Chang-Xing Ke, Wei-Dan Zhang, Hui-Tao Wang, and Reza Tayebee Vol. 77, 7
Dual-model spectral sensing of D-fructose of a large linear range 6073 6081
Tao Zhao, Rongqi Chen, Aonan Sun, Longhua Xu, and Xiuhe Liu Vol. 75, 11

Saturday, July 20, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers