ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Khomenko

Cis-Palladium(II) complex incorporating 3-(2-pyridyl)-5-methyl-1,2,4-triazole: structure and cytotoxic activity 4899 4906
Borys V. Zakharchenko, Dmytro M. Khomenko, Roman O. Doroschuk, Ilona V. Raspertova, Sergiu Shova, Anna G. Grebinyk, Iryna I. Grynyuk, Svitlana V. Prylutska, Olga P. Matyshevska, Mykola S. Slobodyanik, Marcus Frohme, and Rostislav D. Lampeka Vol. 75, 9
Influence of the nature of the substituent in 3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazole for complexation with Pd2+ 2003 2009
Borys V. Zakharchenko, Dmytro M. Khomenko, Roman O. Doroshchuk, Olga V. Severynovska, Ilona V. Raspertova, Victoria S. Starova, and Rostyslav D. Lampeka Vol. 71, 10
Extraction products from Miscanthus var.‘Soranovskii’ 1445 1453
Sergey G. Iľyasov, Viktor A. Cherkashin, Gennady V. Sakovich, and Dmitri A. Parkhomenko Vol. 69, 11

Saturday, July 13, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers