ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Moroz

Determination of prothipendyl by difference spectrophotometric method based on the absorption of its sulfoxide 2613 2619
Olena Mozgova, Mykola Blazheyevskiy, Liubomyr Kryskiw, Tetyana Kucher, Oksana Shliusar, and Valeriy Moroz Vol. 78, 4
Titrimetric determination of Hydroxyzine using Oxone 5893 5899
Ivan Iurchenko, Mykola Blazheyevskiy, Vitaliy Yaremenko, Valeriy Moroz, and Oleg Kryskiv Vol. 77, 10
Efficiency of a fungal laccase in 3,4-ethylenedioxythiophene polymerization 1499 1505
Irina S. Vasil’eva, Galina P. Shumakovich, Olga V. Morozova, Maria E. Khlupova, Roman B. Vasiliev, Elena A. Zaitseva, and Alexander I. Yaropolov Vol. 72, 6
Ultrathin functional films of titanium(IV) oxide 446 460
Petr Kluson, Stepan Kment, Magdalena Morozova, Pavel Dytrych, Stanislav Hejda, Morwenna Slater, Zdenek Hubicka, and Josef Krysa Vol. 66, 5

Saturday, May 18, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers