ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Shova

Kinetic basis of polycarbonate glycolysis under zinc chloride catalysis 2167 2176
Tatyana A. Kurneshova, Georgy V. Dzhabarov, Valentin N. Sapunov, Roman A. Kozlovskiy, Mikhail S. Voronov, Elena V. Varlamova, Mariya P. Sergeenkova, and Daniil N. Shafiev Vol. 78, 4
Cis-Palladium(II) complex incorporating 3-(2-pyridyl)-5-methyl-1,2,4-triazole: structure and cytotoxic activity 4899 4906
Borys V. Zakharchenko, Dmytro M. Khomenko, Roman O. Doroschuk, Ilona V. Raspertova, Sergiu Shova, Anna G. Grebinyk, Iryna I. Grynyuk, Svitlana V. Prylutska, Olga P. Matyshevska, Mykola S. Slobodyanik, Marcus Frohme, and Rostislav D. Lampeka Vol. 75, 9
Influence of functional polyelectrolytes on the stability of clay hydrodispersions 5695 5703
Amankait Asanov and Sayat Mameshova Vol. 75, 11

Monday, June 17, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers