ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Shuangping Xu

Rhodium complexes catalyze oxidative coupling between salicylaldehyde and phenylacetylene via C–H bond activation 1791 1795
Hongge Jia, Yanan Tang, Yongqiang Shi, Liqun Ma, Zijian He, Weiwei Lai, Yi Yang, Yazhen Wang, Yu Zang, and Shuangping Xu Vol. 71, 9

Monday, July 15, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers