ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Wei Xie

Two-step strategy for the comprehensive utilization of tobacco stem 1797 1808
Xinyu Yang, Zechun Liu, Jiangsheng Liu, Jie Zheng, Xingyong Li, Shuirong Li, Yueyuan Ye, Wei Xie, Jianping Zhang, Hongqiao Lan, Dechao Wang, and Zhifeng Zheng Vol. 77, 4

Sunday, July 21, 2024

IMPACT FACTOR 2023
2.1
SCImago Journal Rank 2023
0.381
SEARCH
Advanced
VOLUMES
© 2024 Chemical Papers