ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Wu

Wearable hydration and pH sensor based on protein film for healthcare monitoring 4927 4934
Hou, Chen, Zhang, Fan, Chen, Caifeng, Zhang, Yifan, Wu, Ronghui, Ma, Liyun, Lin, Changjian, Guo, Wenxi, Liu, and Xiang Yang Vol. 75, 9
Identification and quantification of tricin present in medicinal herbs, plant foods and by-products using UPLC-QTOF-MS 4579 4588
Zheng, Tao, Wong, Eric Chun-Wai, Yue, Grace Gar-Lee, Li, Xiao-Xiao, Wu, Karen Hoi-Yan, Lau, David Tai-Wai, Shaw, Pang-Chui, Simmonds, Monique S. J., Lau, and Clara Bik-San Vol. 75, 9
Self-assembly and steric hindrance for further host–guest interactions of a tetrahedral cage FeII4L4 4493 4499
Bu, Ning, Wu, Wen-Yuan, Jiang, Peng, Zhan, Zi-Yuan, Wan, Jin-Long, Wu, Zi-Jing, Wan, and Rong Vol. 75, 9
An annular reactor for direct methane autothermal reforming 4803 4816
Kuai, Pingyu, Pan, Yunxiang, Li, Weibin, Liu, Huimin, Feng, and Zhiwu Vol. 75, 9
Evaluation and identification of antioxidative components of Radix Rhodomyrti by DPPH–UPLC–PDA coupled with UPLC–QTOF-MS/MS 3273 3281
Huihui Yin, Xiaowen Ji, Fei Meng, Wu Zhao, Yuanming Jiang, Zhenhua Qin, Jianhua Sun, and Wei Liu Vol. 75, 7
Effects of innovative aromatic phosphorus containing flame-retardant polyols on rigid polyurethane foams 3373 3385
Yuqiang Wu, Jingshui Xu, Jianlei Zhang, Yashui Xie, and Guoliang Zhang Vol. 75, 7
Effects of CaO-MgCO3 on the combustion behavior and emission properties of SO2 and NOx during semi-coke combustion 2495 2501
Gui-lin Wu, Rui-tang Guo, Yuan-zhen Liu, Chao-peng Duan, Yu-fang Miao, Jing-wen Gu, and Wei-guo Pan Vol. 75, 6
Mechanisms of Cd (II) binding to GMP and UMP: a combined conductometry, isothermal titration calorimetry and NMR study 2135 2157
Jinsong Yu, Xiuxiu Wu, Hui Cao, Tai Ye, Min Yuan, Fengqin Yin, and Fei Xu Vol. 75, 5
Prediction of Henry's law constants of CO2 in imidazole ionic liquids using machine learning methods based on empirical descriptors 1619 1628
Ting Wu, Wan-Li Li, Meng-Yao Chen, Yan-Mei Zhou, and Qing-You Zhang Vol. 75, 4
Effects of processing methods on phenolic compositions, anti-oxidant activities and α-glucosidase inhibitory ability of two buckwheat varieties 1029 1039
Shengjie Chen, Lingfeng Wu, Huilan Zhu, Linling Yao, and Lu Wang Vol. 75, 3
Synthesis and assessment of a hydrophobically associating heteropolymer in water-based mud 1197 1209
R. D. Nagre, P. A. Owusu, Alain Pierre Tchameni, S. K. Kyei, and D. Azanu Vol. 75, 3
Preparation of Ga3+:ZnO quantum dots and the photoelectric properties of sensitized polycrystalline silicon solar cells 805 811
Ling-Ling Zhou, Gang Wu, Jie Liu, and Xi-Bin Yu Vol. 75, 2
Electrochemical reduction of V2O5 in the (NaCl–KCl–NaF) molten salt 227 235
Changqing Li, Mingyu Wu, and Yungang Li Vol. 75, 1
Investigation on the acyl chain length specificity of lipase by gas chromatography assay 3039 3045
Peng Wu, Qi Li, Yin-Jun Zhang, Zhao Wang, and Jian-Yong Zheng Vol. 74, 9
Synthesis and application of a novel phosphoryl thiourea-containing flame retardant for epoxy resin 2403 2414
Ge-Yun You, Hong-Wu He, Bin Feng, Yu-Ying Tang, Zhi-Quan Cheng, and Fang-Fang Fan Vol. 74, 8
Coprecipitation synthesis of Si-modified mesoporous alumina with high thermal stability from coal fly ash 2537 2543
Yusheng Wu, Laishi Li, and Xu Yang Vol. 74, 8
Biomimetic synthesis of magnesium oxide nanoparticles using Chromolaena odorata (L.) leaf extract 2101 2109
Enobong R. Essien, Violette N. Atasie, Taiye O. Oyebanji, and Davies O. Nwude Vol. 74, 7
Synthesis and characterization of a novel Schiff base and its enhancement on flame retardancy of epoxy resins 2201 2210
Ge-Yun You, Hong-Wu He, Bin Feng, Yu-Ying Tang, Fang-Fang Fan, Zhi-Quan Cheng, Chang-Jie Yang, and Cong Liang Vol. 74, 7
Synthesis and characterization of amino and cyano-functionalized zinc-terephthalate metal–organic frameworks for loading of piroxicam drug 2287 2296
A. C. Tella, S. E. Eliagwu, M. Amali, A. T. Kola-Mustapha, S. J. Olatunji, F. Ishola, V. O. Adimula, and O. S. Oluwafemi Vol. 74, 7
Visible colorimetric sensing of cysteine based on Au nanoparticle modified ZIF-67 1839 1847
Li Liu, Yan-jun Hao, Zhen Li, Cheng Chen, Ming-yu Wu, and Shun Feng Vol. 74, 6
Design, synthesis, and biological evaluation of novel pyrethrin derivatives containing 1,3,4-oxadiazole and thioether moieties as active insecticidal agents 1621 1632
Zaibo Yang, Pei Li, Yinju He, Jun Luo, Jing Zhou, Yinghong Wu, and Liantao Chen Vol. 74, 5
An asymmetric supercapacitor based on NiCo2O4 nanosheets as anode and partially reduced graphene oxides/carbon nanotubes as cathode 591 599
Ke Yan, Juan Wu, Ying-Ying Wang, Ning-Ning Liu, Ji-Tao Li, Yong-Ping Gao, and Zhi-Qiang Hou Vol. 74, 2
Adsorption of temozolomide chemotherapy drug on the pristine BC3NT: quantum chemical study 4525 4531
Junling Zhu, Zhi Lu, Xu Jing, Xiaowen Wang, Qingshan Liu, and Liang Wu Vol. 74, 12
TMP-based hyperbranched polyurethane elastomer (HBPUE) packaging material applied to anodic bonding 3975 3986
Haocheng Zhao, Weixuan Zhang, Xu Yin, Yuling Wu, Chao Du, Weigang Zhao, Li Zhao, and Cuirong Liu Vol. 74, 11
Synthetic routes of the reduced graphene oxide 3767 3783
Jianlang Feng, Yunqing Ye, Meng Xiao, Gang Wu, and Yu Ke Vol. 74, 11
One-pot green synthesis of l-proline-stabilized copper nanoclusters for quercetin sensing 3839 3846
Zhifeng Cai, Ruitao Zhu, Caifeng Zhang, Erxiao Hao, Jie Zhao, and Tianqi Wu Vol. 74, 11
Regio- and stereoselective intramolecular hydroalkoxylation of aromatic alkynols: an access to dihydroisobenzofurans under transition-metal-free conditions 3303 3310
Shu-Yan Yu, Li-Hong Gao, Jing-Xin Wu, Hong-Bing Lan, Yi Ma, and Zhi-Gang Yin Vol. 74, 10
Efficient enzymatic hydrolysis of cellulose treated by mixed ionic liquids 3481 3490
Qiang Li, Gengsheng Ji, Yongle Chen, Yun Xu, Jingyu Shen, and Youting Wu Vol. 74, 10
Direct growth of MWCNTs on stainless steel by V-type flame: mechanism of carbon nanotube growth induced by surface reconstruction 2143 2151
Ya-ping Sun, Bao-min Sun, and Chu-yu Wu Vol. 73, 9
A new Keggin-type heteropolyoxometalates compound built up by coordinated cadmium 2165 2170
Hang Xiao, Xiao-Yuan Wu, Ming-Xue Yang, Lang Lin, Shuai Li, Xin-Yuan Chen, and Xiao-Yu Jiang Vol. 73, 9
Kinetics of extracting alumina by leaching coal fly ash with ammonium hydrogen sulfate solution 2289 2295
Yusheng Wu, Xu Yang, Laishi Li, Yuzheng Wang, and Mingchun Li Vol. 73, 9
The effect of organic cosolvent and solute–solvent interaction on the solubility of oil residue in Niger Delta soil 1743 1752
Nnamdi Menkiti, Chukwuemeka Isanbor, and Olusegun Ayejuyo Vol. 73, 7
High-sensitivity thiocyanate spectrophotometric method for determination of perrhenate, an analogue of radioactive pertechnetate, under acidic condition 1093 1101
Hui Hu, Long-Li Sun, Yan-Ling Gao, Tian Wang, Yue-Fei Zhang, Hui-Xiong Wu, and Xiao-Hui Chen Vol. 73, 5
A Ti/IrO2–RuO2–TiO2 anode in the Fered-Fenton process: preparation and performance in the removal of chemical oxygen demand from biochemically treated leachate 1145 1152
Xinxin Bai, Jun Zhang, Xiaogang Wu, Qian Li, Wei Xie, Daobin Zhang, and Hui Zhang Vol. 73, 5
Synthesis, characterization and antimicrobial activity of hybrid-structured Ag@CeO2 nanoparticles 1279 1286
Kunjie Wang, Pengyuan Su, Hongxia Li, Yanping Wu, Deyi Zhang, Huixia Feng, and Haiyan Fan Vol. 73, 5
Novel pyrimidine derivatives containing an amide moiety: design, synthesis, and antifungal activity 719 729
Wenneng Wu, Meihang Chen, Rui Wang, Haitang Tu, Maofa Yang, and Guiping Ouyang Vol. 73, 3
Experimental hydrophilic reactivator: bisoxime with three positive charges 777 782
Kamil Kuca, Eugenie Nepovimova, Qinghua Wu, Felipe Rodrigues de Souza, Teodorico de Castro Ramalho, Tanos Celmar Costa Franca, and Kamil Musilek Vol. 73, 3
Graphite/Li2ZrO3 anode for a LiFePO4 battery 757 766
Viona Natalia, Fitria Rahmawati, Arinta Wulandari, and Agus Purwanto Vol. 73, 3
Synthesis and biological evaluation of 2,4-disubstituted thiazole amide derivatives as anticancer agent 355 364
Zhi-Hua Zhang, Hong-Mei Wu, Sai-Nan Deng, Rui-Xia Chai, Muriira Cyrus Mwenda, Yuan-Yuan Peng, Dong Cai, and Yu Chen Vol. 73, 2
Study on gel weight fraction of ultraviolet-cured acrylic adhesives 517 524
Yefeng Feng, Qihuang Deng, Jianbing Hu, Cheng Peng, Qin Wu, and Zhichao Xu Vol. 73, 2
Research on a closed-loop method that enhances the electrokinetic removal of heavy metals from municipal solid waste incineration fly ashes 3053 3065
Tao Huang, Longfei Liu, Shilu Wu, and Shuwen Zhang Vol. 73, 12
A naked eye fluorescent chemosensor for Zn2+ based on triphenylamine derivative and its bioimaging in live cells 3123 3134
Bo Liu, Yanhong Tan, Qinghua Hu, Yuyuan Wang, Xumeng Wu, Qiuxiang Huang, Wenfeng Zhang, Ming Zheng, and Hongqing Wang Vol. 73, 12
Wet chemical extraction of silicon from natural palygorskite for preparing a mesoporous molecular sieve of Al-SBA-16 2655 2666
Yuan Guan, Shaomang Wang, Cheng Sun, Guang Yi, Xinquan Wu, Lu Chen, and Xingdong Ma Vol. 73, 11
Enhanced supercapacitive performance of MnOx through N2/H2 plasma treatment 2679 2686
Shenggao Wang, Mingchen Zhou, Xujie Wang, Yangwu Mao, Quanrong Deng, and Geming Wang Vol. 73, 11
Novel water-soluble fluorescent probe for rapidly detecting SO2 derivatives 2737 2743
Hui Wang, Le Zhou, Fengze Cai, Yongling Xu, Di Li, Dexiang Feng, Yan Wei, Zhijun Feng, Xiaoxia Gu, and Yunjun Wu Vol. 73, 11
Synthesis of fluoroalkylsilane-coupling agents and their self-assembled monolayers 2551 2562
Mingqiang Chen, Lin Wu, and Zhanxiong Li Vol. 73, 10
Synthesis of novel indole derivatives containing double 1,3,4-oxadiazole moiety as efficient bactericides against phytopathogenic bacterium Xanthomonas oryzae 17 25
Kun Tian, Xiao-Qin Li, Li Zhang, Yi-Yuan Gan, Jiao Meng, Shou-Qun Wu, Jin-Lin Wan, Yang Xu, Chao-Ting Cai, Gui-Ping Ouyang, and Zhen-Chao Wang Vol. 73, 1
A review on liquid-phase heterogeneous dehydrogenation of formic acid: recent advances and perspectives 2121 2135
Likai Zhang, Wei Wu, Zhao Jiang, and Tao Fang Vol. 72, 9
Study of Fe-doped V2O5/TiO2 catalyst for an enhanced NH3-SCR in diesel exhaust aftertreatment 1981 1989
Li-Cheng Wu, Qian Wang, Wei Zhao, and Emmanuel K. Payne Vol. 72, 8
Regioselective reactions of methyl pyropheophorbide a with formaldehyde based on hydroxymethylation 1389 1398
Yang Liu, Huiqiang Wu, Xiao Zhang, Qiang Pan, Xiangmin Wang, Wei Peng, Jungang Yin, Guizhi Li, Jiazhu Li, and Jinjun Wang Vol. 72, 6
A novel fluorinated diamine as an extender for polyurethanes 1525 1534
Xiang Shi, Hong-Xin Shi, Hong-Ke Wu, Hai-Min Shen, and Peng Cao Vol. 72, 6
Efficient and convenient oxidation of cyclohexene to adipic acid with H2O2 catalyzed by H2WO4 in acidic ionic liquids 643 649
Bingtong Wang, Zongbin Zhang, Xinyu Zhang, Shixin Sun, Lin Wu, and Rong Xing Vol. 72, 3
The sequestral capture of fluoride, nitrate and phosphate by metal-doped and surfactant-modified hybrid clay materials 409 417
Martins O. Omorogie, Foluso O. Agunbiade, Moses O. Alfred, Olaronke T. Olaniyi, Thompson A. Adewumi, Ajibola A. Bayode, Augustine E. Ofomaja, Eliazer B. Naidoo, Chukwunonso P. Okoli, Timothy A. Adebayo, and Emmanuel I. Unuabonah Vol. 72, 2
Hydrothermal process of synthetic gibbsite and the characteristics of Na in gibbsite crystal 3169 3178
Hui-bin Yang, Feng-qin Liu, Hong-liang Zhao, and Rui Wu Vol. 72, 12
Thermodynamic and kinetic studies for synthesis of glycerol carbonate from glycerol and diethyl carbonate over Ce–NiO catalyst 2909 2919
Jiahui Zhang, Yuanfeng Wu, Xianghai Song, Siquan Xu, Shuai Li, Yanli Zhu, Lijing Gao, Jin Zhang, and Guomin Xiao Vol. 72, 11
A novel silane coupling agent with peroxy groups used as an initiator in the graft polymerization of AN or MMA on nano-TiO2 2871 2877
Yazhen Wang, Rifang Li, Hongge Jia, Guoxing Yang, Yutao Di, Chenxi Xu, Liqun Ma, Hui Zhang, Yongli Zhou, Yu Zang, Shuangping Xu, Zhaoyang Sun, Liwu Zu, Chenge Yue, and Tianyu Lan Vol. 72, 11
Heterogeneous Fenton degradation of azo dye 4BS over Co–Mn–Fe ternary hydrotalcites 2433 2441
Xi Wu, BingBing Luo, Feifei Chen, and Feng Yang Vol. 72, 10
Potent antibacterial agents: pyridinium-functionalized amphiphiles bearing 1,3,4-oxadiazole scaffolds 1013 1018
Pei-Yi Wang, Lei Zhou, Jian Zhou, He-Shu Fang, Zhi-Bing Wu, Wei Xue, Bao-An Song, and Song Yang Vol. 71, 6
Synthesis, antifungal and insecticidal activity of novel [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine derivatives containing a sulfide substructure 729 739
Fang-Zhou Xu, Jia-Hui Shao, Yun-Ying Zhu, Li-Wei Liu, Yong-Hui Zhao, Wei-Li Shan, Yan-Yan Wang, Jian Wu, Song Yang, and Wei Xue Vol. 71, 4
Waste activated sludge pretreatment by Fe(II)-activated peroxymonosulfate oxidation under mild temperature 2343 2351
Changgeng Liu, Bin Wu, Xiao’e Chen, and Sicai Xie Vol. 71, 12
Bioconversion, purification and characterization of tylvalosin 2283 2291
Jia-Xin Wu, Chuan-Liang Zhang, Jin-Lei Xu, Guo-Dong Zhang, Jian Hao, Miao Zhang, Min Song, Peng Qi, Gang Zhang, and Jing-Le Liang Vol. 71, 11
Direct synthesis of propylene oxide using hydrogen peroxide in a membrane reactor 49 57
Yu Guo, Yujia Jin, Hongmei Wu, Dongxin Li, Xianfeng Fan, Lidai Zhou, and Xiongfu Zhang Vol. 71, 1
Effects of Fe on catalytic hydrogenation of palm oil in aqueous solution 119 126
Li-Hua Wu, Mohd Ridzuan Nordin, Zahira Yaakob, Kong-Yong Liew, and Jin-Lin Li Vol. 71, 1
Two 1,8-naphthalimide-based proton-receptor fluorescent probes for pH determination 685 694
Hui-Lu Wu, Cheng-Yong Chen, Han Zhang, Hong-Ping Peng, Fei Wang, Zai-Hui Yang, and Jia-Wen Zhang Vol. 70, 6
Co-precipitation behaviour of titanium-containing silicate solution 1632 1641
Hui-Hong Lü, Min-Zhi Wu, Zheng-Li Zhang, Xing-Rong Wu, Liao-Sha Li, and Zhi-Fang Gao Vol. 70, 12
Synthesis and insecticidal activity of anthranilic diamides with hydrazone substructure 993 1003
Jian Wu, Dan-Dan Xie, Wei-Li Shan, Yong-Hui Zhao, Wei Zhang, Baoan Song, Song Yang, and Juan Ma Vol. 69, 7
Spectroscopy studies of sandwich-type complex of silver(I) co-ordinated to nuclear fast red and adenine and its analytical applications 510 517
Yi Cui, Yi-Jun Gong, Li Su, Cheng-Ke Wu, Sheng-Bin Pang, and Su-Ling Feng Vol. 69, 4
Fabrication of paper-based analytical device by silanisation of filter cellulose using alkyltrimethoxysilane coupled with UV radiation 262 268
Long-Fei Cai, Ming-Hua Zhong, Wen-Yin Chen, Chun-Xiu Xu, and Yun-Ying Wu Vol. 69, 2
Self-penetrating and interpenetrating 3D metal–organic frameworks constructed from 4-(4-carboxyphenoxy)-phthalic acid and N-donor auxiliary ligands 300 308
He Wu, Wu-Juan Sun, Wen-Jie Zhao, Ting Shi, Xu-Zhao Liao, and Xu-Wu Yang Vol. 69, 2
Effect of SO2 on SCR activity of MnOx/PG catalysts at low temperature 1548 1555
Xian-Long Zhang, Shuang-Shuang Lv, Cui-Ping Zhang, Xue-Ping Wu, Lian-Feng Zhang, Jun-Wei Wang, Xiao-Bin Jia, and Heng-Jian Zhang Vol. 69, 12
Preparation of Lewis acid ionic liquids for one-pot synthesis of benzofuranol from pyrocatechol and 3-chloro-2-methylpropene 1361 1366
Han-Cheng Zhou, Xiu-Lei Li, Juan-Li Liu, Cheng Peng, Bin Zhang, Jin Chen, Qiong Su, Lan Wu, and You-Zhu Yuan Vol. 69, 10
Effect of anions on the structure and catalytic properties of a La-doped Cu-Mn catalyst in the water-gas shift reaction 1049 1058
Run-Xia He, Hao-Qiang Jiang, Fang Wu, Ke-Duan Zhi, Na Wang, Chen-Liang Zhou, and Quan-Sheng Liu Vol. 68, 8
Synthesis and insecticidal activity of 6,8-dichloro-quinazoline derivatives containing a sulfide substructure 969 975
Jian Wu, Song Bai, Min Yue, Li-Jun Luo, Qin-Cai Shi, Juan Ma, Xian-Li Du, Sheng-Hong Kang, Deyu Hu, and Song Yang Vol. 68, 7
Landfill leachate treatment using the sequencing batch biofilm reactor method integrated with the electro-Fenton process 782 787
Dao-Bin Zhang, Xiao-Gang Wu, Yi-Si Wang, and Hui Zhang Vol. 68, 6
Dyeing of multiple types of fabrics with a single reactive azo disperse dye 330 335
Wei Zhang and Cheng Wei Wu Vol. 68, 3
Modeling of supercritical fluid extraction of flavonoids from Calycopteris floribunda leaves 316 323
Xiong Liu, Dong-Liang Yang, Jia-Jia Liu, Kuan Xu, and Guo-Hui Wu Vol. 68, 3
Determination of α-chaconine and α-solanine in commercial potato crisps by QuEChERS extraction and UPLC-MS/MS 1498 1504
Wei Liu, Nan Zhang, Bing Li, Sai Fan, Rong Zhao, Li-Ping Li, Guo-Hua Wu, and Yao Zhao Vol. 68, 11
Nitrobenzene degradation by micro-sized iron and electron efficiency evaluation 1350 1357
Cheng-Qiang Wu, Dan-Ting Fu, and Xiao Chen Vol. 68, 10
Residue analysis of fosthiazate in cucumber and soil by QuEChERS and GC-MS 1368 1374
Min Wu and Jiye Hu Vol. 68, 10
Ring-opening polymerisation of ɛ-caprolactone catalysed by Brønsted acids 1381 1389
Li-Hui Yao, Shuang-Xi Shao, Lan Jiang, Ning Tang, and Jin-Cai Wu Vol. 68, 10
Two new frameworks for biphenyl-3,3′,5,5′-tetracarboxylic acid and nitrogen-containing organics 1415 1420
Wen-Jie Zhao, Jin-Ting Tan, Xia Li, Ying-Li Lu, Xing Feng, and Xu-Wu Yang Vol. 68, 10
Equilibrium of chiral extraction of 4-nitro-d,l-phenylalanine with BINAP metal complexes 80 89
Jia-Jia Liu, Guo-Hui Wu, Ke-Wen Tang, Xiong Liu, and Pan-Liang Zhang Vol. 68, 1
Effect of valence of copper on adsorption of dimethyl sulfide from liquid hydrocarbon streams on activated bentonite 98 104
Huan Huang, De-Zhi Yi, Yan-Nan Lu, Xiao-Lin Wu, Yun-Peng Bai, Xuan Meng, and Li Shi Vol. 68, 1
Synthesis of a photoactive gemini surfactant and its use in AGET ATRP miniemulsion polymerisation and UV curing 136 144
Chuan-Jie Cheng, Xiong-Xiong Bai, Wu-Qin Fan, Hai-Ming Wu, Liang Shen, Qing-Hua Huang, and Yuan-Ming Tu Vol. 68, 1
Solubility and micronisation of phenacetin in supercritical carbon dioxide 517 525
Xing Wu, Jian-Min Yi, Yue-Jin Liu, Yong-Bing Liu, and Pan-Liang Zhang Vol. 67, 5
Facile synthesis of gemini surface-active ATRP initiator and its use in soap-free AGET ATRP mini-emulsion polymerisation 336 341
Chuan Jie Cheng, Quan Lei Fu, Xiong Xiong Bai, Shao Jin Liu, Liang Shen, Wu Qin Fan, and Hong Xia Li Vol. 67, 3
Analysis and improvement of stability of pepsin-solubilized collagen from skin of carp (Cyprinus carpio) 636 641
Rui Duan, Jun-Jie Zhang, Kunihiko Konno, Mei-Hua Wu, Jing Li, and Ye Chen Vol. 66, 7
Oxidation of 3,5-di-tert-butylcatechol in the presence of V-polyoxometalate 211 215
Xue-Feng Hu and Lei Wu Vol. 66, 3
From a Tb3+ chelated compound to a hybrid material: selective emission responses to anions 221 225
Zheng-Yang Zhang, Qian-Ming Wang, Jian-Zhong Wu, Wei-Sheng Cai, and Yi-Fei Yu Vol. 66, 3
Synthesis, structure, and luminescent properties of two novel polynuclear complexes of 1,3-di(pyridin-2-yl)propane-1,3-dione 47 53
Jin-Ting Tan, Wen-Jie Zhao, San-Ping Chen, Xia Li, Ying-Li Lu, Xing Feng, and Xu-Wu Yang Vol. 66, 1
Influence of trimethoxy-substituted positions on fluorescence of heteroaryl chalcone derivatives 890 897
Thitipone Suwunwong, Suchada Chantrapromma, and Hoong-Kun Fun Vol. 65, 6
Swelling properties of particles in amphoteric polyacrylamide dispersion 315 323
Chuanxing Wang, Jun Xu, Jun Zhang, and Yumin Wu Vol. 65, 3
Electronic structures and spectroscopic regularities of phenylene-modified SWCNTs 324 331
Xinwei Huang, Zhengyuan Tu, Zipeng Ma, and Shi Wu Vol. 65, 3
Synthesis of methyl acetoacetate from acetone and dimethyl carbonate with alkali-promoted MgO catalysts 758 766
Dudu Wu and Zhi Chen Vol. 64, 6
Theoretical binding affinities and spectra of complexes formed by a cyclic β-peptoid with amino acids 515 522
Yu Sun, Jinpei Du, Ying Wang, and Shi Wu Vol. 64, 4
Binding affinities and spectra of complexes formed by dehydrotetrapyrido[20]annulene and small molecules 313 320
Z. Wang and S. Wu Vol. 61, 4
Controlled solvothermal synthesis of PbS quasi-nanorods by calix[4]arene 224 227
R. H. Yin, Q. S. Wu, and Y. Chen Vol. 61, 3
Structure of tetrakis(pyridinioacetate) neodymium(III) tetrahydrate perchlorate 302 305
Y. M. Song, X. Q. Yao, T. Deng, J. X. Wu, and Q. Wu Vol. 60, 4
Synthesis and characterization of the rare-earth complexes with salicylic acid 132 137
Y. Xuwu, S. Wujuan, K. Congyu, Z. Li, Z. Hangguo, and G. Shengli Vol. 60, 2
Magnetic, Spectral, and Thermal Characterization of 2,3,4- and 3,4,5-Trimethoxybenzoates of Mn(II), Co(II), Ni(II), and Cu(II) 316 323
W. Ferenc, B. Bocian, A. Walków-Dziewulska, and J. Sarzyński Vol. 59, 5
Physicochemical Properties of 2,3- and 3,5-Dimethoxybenzoates of Co(II), Ni(II), and Cu(II) 324 331
W. Ferenc, A. Walków-Dziewulska, and P. Sadowski Vol. 59, 5
Spectral, Thermal, and Magnetic Properties of 2,3-Dimethoxybenzoates of Rare Earth Elements 322 331
W. Ferenc, A. Walków-Dziewulska, and S. M. Kuberski Vol. 57, 5
Study of Binary Complexes of Several Transition Metal Ions with D-Naproxen in Methanol—Water Medium by Potentiometry 87 90
Y. C. Zhu, S. C. Yan, X. N. Dong, G. F. Zuo, J. G. Wu, and R. W. Deng Vol. 57, 2
Preparation and the Standard Enthalpy of Formation of 2-Amino-4,6-dimethoxypyrimidine and the Related Complexes of Copper 97 101
W. Qing, Y. Xuwu, G. Shengli, and S. Qizhen Vol. 57, 2
Addition of Allyltributylstannane to Schiff Bases in the Presence of SnCl4 199 201
Y.-M. Liang, Y.-J. Sun, X.-L. Wu, and Y.-X. Ma Vol. 56, 3
The Study of Equilibrium and Formation Constants of Some Transition Metal Complexes with Vitamin B6 in Solution by Potentiometry 229 232
Y. C. Zhu, M. Q. Zhang, J. G. Wu, and R. W. Deng Vol. 55, 4
Covalency of Сu—О Bonds in R123, R124, and Y247 (R = Rare Earth) 217 220
Z. J. Wu, S. Y. Zhang, and H. J. Zhang Vol. 55, 4
Some Transition Metal Complexes with Naproxen 202 205
M. Q. Zhang, Y. C. Zhu, J. G. Wu, P. Shi, R. W. Deng, and Z. N. Chen Vol. 55, 3
The Hydrogenation of Alkene Catalyzed by μ3-S/Se Bridging Heterometallic Cluster and Promoted by Oxygen Transfer Reagent 295 298
Q.-S. Li, E.-R. Ding, S.-L. Wu, Y.-H. Zhang, and Y.-Q. Yin Vol. 53, 5
Synthesis, Characterization, and Antioxidative Action of Lanthanide Complexes of N-Benzoylacetoneglycine 210 214
J. Q. Wu, Y. M. Song, R. W. Deng, and Z. N. Chen Vol. 53, 3
Antioxidative Properties of Phenolic Acids against Hydroperoxide-Induced Oxidative Stress in Cultured Rat and Human Hepatocytes 810 810
J. Psotová, H. Marková, C. Fialová, E. Anyanwu, J. Ulrichová, and D. Walterová Vol. 52, 6
Synthesis, Physical Properties, and Spectroscopy of 2,3-Quinoxalinedicarboxamide Complexes 318 321
F. Dianzhong, W. Bo, Z. Yukun, F. Wu, and W. Junnan Vol. 46, 5

Saturday, October 16, 2021

IMPACT FACTOR 2020
2.097
SCImago Journal Rank 2020
0.344
SEARCH
Advanced
VOLUMES
XXVIII. International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
© 2021 Chemical Papers