ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Yan Wang

Rapid and visual detection of benzoyl peroxide in cosmetics by a colorimetric method 2151 2160
Yalei Dong, Yasen Qiao, Yingying Yuan, Haiyan Wang, Lei Sun, and Cuiling Ren Vol. 77, 4
Supramolecular self-assembly between symmetric tetramethyl cucurbit[6]uril and 1,2-Di(4-pyridyl)ethylene derivative 7625 7631
Cai-Lai Yue, Hai-Yan Wang, Mao-Xia Yang, Yang Luo, Qian-Jun Zhang, Zhu Tao, and Xin Xiao Vol. 77, 12
Fe2+ activating persulfate selectively oxidized alcohols by biphasic/homogeneous reaction switch strategy 7229 7234
Junyan Wang, Xiaona Liu, Xing Wang, Hailiang Yin, Qingbin Guo, and Di Liu Vol. 76, 11
Molecularly imprinted dispersive solid-phase extraction coupled with high-performance liquid chromatography for the determination of pyraclostrobin in ginseng 1717 1727
Jun Wang, Yan Wang, Xin-Xin Liu, De-Ming Li, and Sui-Xin Li Vol. 74, 6
Highly selective and stable ZrO2–Al2O3 for synthesis of dimethyl carbonate in reactive distillation 3503 3515
Ning Tao, Jidong Liu, Yajin Xu, Yuchen Feng, Yiyan Wang, Wenrui Liu, Hefang Wang, and Jianhua Lv Vol. 74, 10
Synthesis, antifungal and insecticidal activity of novel [1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine derivatives containing a sulfide substructure 729 739
Fang-Zhou Xu, Jia-Hui Shao, Yun-Ying Zhu, Li-Wei Liu, Yong-Hui Zhao, Wei-Li Shan, Yan-Yan Wang, Jian Wu, Song Yang, and Wei Xue Vol. 71, 4

Friday, May 24, 2024

IMPACT FACTOR 2021
2.146
SCImago Journal Rank 2021
0.365
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2024 Chemical Papers