ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Yang Li

Continuous synthesis of N-ethylethylenediamine over supported Cu–Zn–La catalysts 430 435
Wang-Wang Fang, Man-Man Mu, Jun Tian, Li-Gong Chen, and Yang Li Vol. 70, 4
Immobilisation of acid pectinase on graphene oxide nanosheets 732 738
Yang Liu, Qiang Li, Yuan-Yuan Feng, Geng-Sheng Ji, Tian-Cheng Li, Jie Tu, and Xu-Ding Gu Vol. 68, 6
I2-mediated α-selective Ferrier glycosylation approach to synthesis of O-glycosyl amino acids 525 530
Li Ren, Yang Liu, Gui-Hua Yu, Jing-Zheng Hao, and Mao-Sheng Cheng Vol. 68, 4
Degradation of polylactide using basic ionic liquid imidazolium acetates 1375 1380
Xiao-Yang Li, Qian Zhou, Ke-Ke Yang, and Yu-Zhong Wang Vol. 68, 10
Synthesis and keto-enol tautomerism of ethyl 4-oxo-3,4-dihydro-1H-pyrano[3,4-b]quinoline-3-carboxylate 437 443
Ming-Qin Chang, Feng Gao, Yang Li, and Wen-Tao Gao Vol. 67, 4
Synthesis of conjugated (E,E)-1,3-diene-containing troponoid-based compounds 691 698
Wen-Tao Gao, Yan Yan, and Yang Li Vol. 66, 7
A naked-eye, selective and sensitive chemosensor for fluoride ion 723 728
Puhui Xie, Fengqi Guo, Weifeng Wang, and Xiyang Liu Vol. 64, 6

Friday, December 06, 2019

IMPACT FACTOR 2018
1.246
SCImago Journal Rank 2018
0.274
SEARCH
Advanced
VOLUMES
International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry
46th International Conference of SSCHE
© 2019 Chemical Papers