ISSN print edition: 0366-6352
ISSN electronic edition: 1336-9075
Registr. No.: MK SR 9/7

Published monthly
 

Author: Zhun

Insights into pyrolysis behavior of polyacrylonitrile precursors using Py-GC/MS 5297 5311
Qian Liu, Xinyu Yang, Dipan Xuan, Zhe Lu, Fenqiang Luo, Shuirong Li, Yueyuan Ye, Duo Wang, Cunbiao Miao, Zhun Liu, Dechao Wang, and Zhifeng Zheng Vol. 75, 10

Monday, May 23, 2022

IMPACT FACTOR 2020
2.097
SCImago Journal Rank 2020
0.344
SEARCH
Advanced
VOLUMES
European Symposium on Analytical Spectrometry ESAS 2022
© 2022 Chemical Papers